beslissing (43K)Socodix CVBA is een co÷peratieve vennootschap die enkel hypothecaire kredieten verstrekt aan kandidaat-ontleners die tien vennotenaandelen van de vennootschap onderschrijven en volstorten.
Aldus blijft Socodix CVBA de oorspronkelijke kerngedachte van de sociale kredietverlening trouw.
Kredietnemers zijn vennoten en kunnen dus zelfs verkozen worden als lid van de Raad van Bestuur.
Deze democratisch verkozenen hebben omwille van hun kredietverleden bij de vennootschap een speciale interesse in de te volgen kredietpolitiek: dit is de beste garantie voor een daadwerkelijke sociale ondersteuning van het gevoerde beleid.


gegevens (25K)